Bornholm har godt og vel 1100 km lande- og kommuneveje og derfor over 2200 km vejkanter. Hvis man regner med en gennemsnitlig vejkantbredde på 1,5 m, og det er meget lavt sat, giver det et areal på mere end 330 ha. Det svarer til arealet på mere end 500 fodboldbaner! Derfor undrer det ikke, at vejkanter er levested for mange arter af vilde planter og dyr, der tidligere har haft deres hovedudbredelse på ekstensivt dyrkede marker. Det er tilmed konstateret, at over en fjerdedel af alle danske blomsterplanter kan findes på vøjkanterne. Idet øens heder, enge og overdrev længe har været i tilbagegang, har vejkanterne fået stadig større betydning som erstatningslevesteder og spredningsveje for mange af øens vilde planter og dyr.Men også øens vejkanter er under forvandling, idet amtskommunen og de fem primærkommuner i dag lægger rør i flere og flere vejgrøfter for herefter at fylde dem til med skærver og tilså dem med den såkaldte vejvæsen- ræsbIanding, bestående af
70 % rød svingel, 10% eng-rapgræs, 100 % krybhvene og 10 % knold - rottehale ,også de nyanlagte veje forsynes med rørlagte vejkanter. Dette resulterer i, at en tidligere fugtelskende grøftekante flora efter nogle år afløses af én mere tørbundspræget. Disse indgreb i øens vejgrøfter er ud fra en naturhistorisk og æstetisk betragtning stærkt at beklage, men foretages af trafiksikkerhedsmæssige grunde.


Ovenstående materiale er fra Bogen: På tur i Bornholms natur
er velvilligt stillet til rådighed af forfatteren: Finn Hansen
Bogen kan købes i Bornholms Velkomscenter
04.03.2024 - Dagens vittighed: Vejen til respekt, er vejen til sucess - Adem


li nu 80 besøger online.