Bornholms Råstofgrave

Bornholm er rig på råstoffer som granit, sandsten, grus, kaolin og ler, og derfor finder man flere steder på øen større eller mindre brud og grave, hvor disse råstoffer udvindes eller er udvundet. Efter endt brydning eller gravning har man tidligere været og er stadigvæk pålagt en genetablering af området. Dette er imidlertid ud fra et naturhistorisk synspunkt trist, idet man f.eks. med en grusgrav har at gøre med en landskabstype, hvor man har en enestående chance for at følge den naturlige indvandring af planter og dyr.
Råjordens struktur vil træde tydeligt frem, idet over- jorden er fjernet og ingen planter dækker overfladen. Geologisk interesserede har her lejlighed til at gøre studier i f.eks. aflejringsteknikker og fossiler. Lokalklimaet vil om sommeren være nærmest ørkenagtigt med store udsving i temperatur og fugtighed på grund af den nøgne jordoverflade. Jorden er mineralsk og dens næringsindhold kan svinge stærkt. I de første år vil der ske en vis udjævning af de stejle sider som følge af udskridning, og området koloniseres først af de såkaldte pionerplanter, der tåler udtørring og et højt mineralindhold. Det er planter, der ellers kun er kendt fra kystskrænter, der med års mellemrum skrider ned og blotter nye lag af råjord, og de vil komme til graven med lette vindbårne frø. Pionerplanterne giver straks levemuligheder for en række insekter, der er knyttet til den tørre og ofte varme jordbund, og efter få år vil enkelte fuglearter begynde at yngle. De første buske etablerer sig ved vindbårne frø, og efter en årrække vil en grusgrav være naturligt tilvokset. Indvandringsforløbet i et nedlagt sten- og sandstensbrud vil være noget anderledes og som regel langsommere. Ler - og kaolinbrud vil tit fyldes med vand, idet der ofte er et stort vandspænd på gravenes sider, og de er ud fra et naturhistorisk synspunkt særdeles interessante, idet de tit benyttes al vore truede padder som ynglepladser.


Ovenstående materiale er fra Bogen: På tur i Bornholms natur
er velvilligt stillet til rådighed af forfatteren: Finn Hansen
Bogen kan købes i Bornholms Velkomscenter
04.03.2024 - Dagens vittighed: Vejen til respekt, er vejen til sucess - Adem


li nu 78 besøger online.